Drevernoje vaikų darželis įkurtas 1965 metais, tuo metu veikė viena 25 vietų vaikų grupė. Darželyje dirbo keturios darbuotojos, iš jų dvi pedagogės.

1981 metais atvėrė duris naujas, erdvus vaikų lopšelis-darželis. Darželyje veikė 3 grupės, kurias lankė 70 vaikų. Darželyje dirbo 18 darbuotojų, iš kurių 8 buvo pedagogai.

2005 m. spalio 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimu Nr. T11-240 darželiui suteiktas ūkinis finansinis savarankiškumas.

Šiuo metu darželyje veikia dvi vaikų ugdymo grupės: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mišraus amžiaus vaikų grupės. Jas  lanko 41 vaikas iš Drevernos kaimo ir jo apylinkių. Vaikų ugdymu rūpinasi 6 pedagogai. Įstaigoje įgyvendinamos neformaliojo ugdymo programos: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, kurių paskirtis – tenkinti  vaikų pažinimo, saviraiškos poreikius, užtikrinti psichinę ir fizinę jų sveikatą. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Drevernos vaikų darželio 2009-2010 – 2010-2011  m. m. ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa bei Priešmokyklinio ugdymo standartais. Vaikams turintiems kalbėjimo ir komunikacijos sunkumų teikiama kvalifikuota logopedo pagalba. Darželyje ypatingas dėmesys skiriamas ugdytinių meninei – kūrybinei  veiklai. Svarbiausi šios veiklos aspektai: vaiko saviraiška, emocionalumo bei žaismingumo išraiškos, kurios turtina jo jausmų pasaulį, skatina vaikų kūrybinius gebėjimus, žadina improvizacinį laisvumą bei sudaro palankias prielaidas visapusiškai ugdyti asmenybę.

Darželis savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Darželio nuostatais ir kitais veiklos dokumentais.

F17