LOGOPEDO PAGALBA

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikavimo sutrikimų. Parenka bei taiko kalbos ir komunikavimo sutrikimų šalinimo korekcijos būdus ir priemones, sudaro prielaidas tolimesniems mokymosi sunkumams įveikti. Organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas, teikia metodinę pagalbą grupių auklėtojams, konsultuoja vaikų tėvus.

Kontaktai

Logopedas Vidas Mišeikis
Tel. (8 46) 476 165
Darbo laikas:

Antradienis 8.00-18.00 val.
Penktadienis    15.00-18.00 val.
Tėvams konsultacijos teikiamos:  antradieniais 13.00 – 14.00 val., penktadieniais  17.30-18.00 val.

PSICHOLOGO PASLAUGA

Psichologas – įvertina vaiko raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai. Padeda spręsti įvairias psichologines problemas (bendravimo, nerimo, baimės ir kt.). teikia metodinę pagalbą mokytojams, kitiems specialistams ir tėvams.

Kontaktai

Psichologė Dainora Bartkienė

Tel. (8 46) 476 165

Darbo laikas         

Ketvirtadienis 9.00 – 12.00 val.                                                                                                                                                                       

MOKAMOS PASLAUGOS

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu, nustatytas atlyginimas už vaikų išlaikymą mokyklose:

  1. Mėnesio atlyginimo dydis (rugsėjo-gegužės mėn.) už ugdymo(si) sąlygas: ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą vaikams – 11,58 Eur ;
  2. Dienos atlyginimo dydis (birželio-rugpjūčio mėn.)  už ugdymo(si) sąlygas už kiekvieną lankytą dieną – 0,58 Eur;
  3. Vienos dienos atlyginimo dydis už Maitinimo paslaugas: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse –2,23 Eur;

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T11-342 patvirtintu „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašu” (išsamesnė informacija skiltyje „Tėvaliams).

Organizuojamas nemokamas maitinimas priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu, gaunantiems socialinę paramą.

Teikiamos maitinimo ir valgyklos paslaugos Drevernos pagrindinės mokyklos mokiniams.